ഡ്രൈ ക്ലീനിംഗ്

നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വസ്ത്രങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ പ്രീമിയം ഡ്രൈ ക്ലീനിംഗ് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റ് കാലിയാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഓഫർ ഇതാ, അധികം തുണികൾ നൽകി, അധികം ലാഭിക്കൂ, തുണികൾ വൃത്തിയാക്കൂ

നിങ്ങളുടെ നോൺ-കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ, ഡുവെറ്റുകൾ, മൂടുശീലങ്ങൾ, ബ്ലാങ്കെറ്റുകൾ എന്നിവയ്ക്കും ഡ്രൈ ക്ലീനിംഗ് അനുയോജ്യമാണ്

ഓർഡർ

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

  • സേവനത്തിൻ്റെ നിരക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രൈസിങ് സെക്ഷൻ പരിശോധിക്കുക
  • നോൺ-കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഡ്രൈ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണ്
  • എണ്ണം അനുസരിച്ച് ബിൽ നിശ്ചയിക്കുന്നു
  • ഞങ്ങളുടെ പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കി വസ്ത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നിരക്ക് കിഴിവ് ചെയ്യും